Промени в системата за таксуване от 1. 1.2021 г.

Обобщение на съществените промени в Електронната система за таксуване, които ще влязат в сила от 1. 1. 2021 г. въз основа на изменение на Постановление на правителството № 240/2014 Сб. и Наредба № 470/2012 Сб.

Нови параметри за изчисляване на пътните такси
Нови тарифи на пътните такси от 1. 1. 2021 г.
Задаване на броя на осите на бордовия модул
Пререгистрация на превозни средства, задвижвани с CNG-BIO и отговарящи на стандарта за емисии EURO VI
Динамична промяна на масата
Новооткрити платени комуникации
Намаления на пътните такси
Общи условия, валидни от 1. 1. 2021


Нови параметри за изчисляване на пътните такси

Новите тарифи на пътните такси  се състоят от такса за пътна комуникация, такса за замърсяване на въздуха и такса за шум.

Във връзка с горепосочените елементи, тарифите на пътните такси се рзличават в зависимост от:

 • категорията на пътната комуникация (магистрала; първокласен път)
 • категорията на превозното средство (превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории M2 и M3; превозни средства от категории M2 и M3)
 • стандарта за емисии на превозното средство  (до клас EURO IV; клас EURO V и EEV; клас EURO VI; клас CNG-BIO EURO VI)
 • допустимата максимална маса на превозното средство или състава от превозни средства (повече от 3,5 тона и не повече от 7,5 тона; най-малко 7,5 тона и не повече от 12 тона; най-малко 12 тона)
 • броя оси на превозното средство или състава от превозни средства (2 оси; 3 оси; 4 оси; 5 или повече оси)
 • периода от денонощието (дневна тарифа – от 05:00:00 часа до 21:59:59 часа; нощна тарифа – от 22:00:00 до 04:59:59 часа)

Горепосочените промени ще бъдат отразени във фактурите и в справката за таксуваните транзакции (csv). Тези документи вече ще включват разбивка на начислената такса на отделни видове такси:

 • Такса за преминаване по пътна комуникация
 • Такса за замърсяване на въздуха
 • Такса за шум

Нови тарифи на пътните такси от 1. 1. 2021 г.

Тарифите на пътните такси за преминаване на 1 км платен път са определени с Постановление на правителството № 240/2014 Сб. в актуалната му редакция, в сила от 1. 1. 2021 г. Пътната такса за преминаване по даден участък се определя като кратно на ставката и дължината на участъка.

Тарифата на пътните такси  се състои от такса за пътна комуникация, такса за замърсяване на въздуха и такса за шум. Новите тарифи на пътните такси можете да намерите тук или да изтеглите подробна списък тук.

Задаване на броя на осите на бордовия модул

От 1 януари системата за пътни такси диференцира наскоро тарифите за превозни средства от категории M2 и M3 (автобуси) според текущия брой оси, а за други превозни средства е въведена тарифа за 5 или повече оси.

 За превозвачите тази промяна означава:

 • Превозните средства трябва да имат действителния брой оси, настроени на бордовия модул, дори в случай на 5 или повече оси (броят на оси 5+ се показва едновременно на OBU от диоди 2 и 3)
 • Превозните средства от категории M2 и M3 вече трябва да задават текущия брой оси на бордовия модул, когато се движат по пътни такси от началото на годината.oĭ osi na bordoviya modul, kogato se dvizhat po pŭtni taksi ot nachaloto na godinata.
napravy

Пререгистрация на превозни средства, задвижвани с CNG-BIO и отговарящи на стандарта за емисии EURO VI

Въз основа на актуализацията на Постановление на правителството № 240/2014 Сб., от 1. 1. 2021 г.  в електронната система за пътни такси се въвежда нов стандарт за емисии CNG-BIO Е6. Към тази категория ще се отнасят превозни средства, задвижвани от природен газ или биометан (изключително или в комбинация) и същевременно отговарящи на стандарта за емисии EURO VI.

Така категорията превозни средства, отговарящи на стандарта за емисии EURO VI, ще бъде разделена на две категории в зависимост от вида на горивото. Превозни средства, които до момента са били регистрирани в електронната система за събиране на пътни такси в стандарт за емисии EURO VI и които същевременно отговарят на условието, да работят изцяло или в комбинация на природен газ или биометан, трябва да подадат заявление за пререгистрация, по електронна поща на адрес cngbio@czechtoll.cz (При превозните средства от категории М2 и М3, регистрирани в Чешката Република, пререгистрацията ще бъде извършена автоматично). 

Ползвателите в режим на предплащане могат да се пререгистрират сами във всяка точка за дистрибуция или контактна точка като върнат старото бордово устройство (прекратяване на съществуващата регистрацията) и получат ново (нова регистрация).  

Превозните средства, отговарящи на стандарт за емисии EURO VI, които планират да преминат към задвижване на природен газ или биометан (изключително или в комбинация), подлежат на пълна пререгистрация в системата за събиране на пътни такси. Това предполага прекратяване на съществуващата регистрация на превозното средство и създаване на нова регистрация с новите параметри (промяната трябва да бъде доказана с данните, посочени в Свидетелството за регистрация на превозното средство - голям талон). Тази процедура се прилага както за режим на предплащане, така и за режим на последващо плащане.

Параметрите на новосъздадената категория емисии се прилагат за превозни средства, които:

 • отговарят на стандарта за емисии EURO VI и в същото време 
 • в колонка 3 P.3 на Свидетелство за регистрация на превозното средство е посочено едно от следните съкращения:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Заявлението за пререгистрация трябва да съдържа:

 • списък на регистрационните табели на превозните средства, които имат право да бъдат включени в новия клас емисии
 • в приложение към имейла Свидетелство за регистрация на превозното средство част II. (Голям талон) на въпросните превозни средства

Динамична промяна на масата

От 1. 1. 2021 г. в системата за пътни такси ще бъде въведе динамична промяна на категорията маса, което означава, че класифицирането на превозното средство в категория по маса се променя в зависимост от закачването и откачването на прикачени превозни средства към даденото превозно средство. По този начин ставката на пътната таксата за конкретно пътуване на превозното средство ще се определя въз основа на актуалната маса на превозното средство (състава от превозни средства по време на пътуването. 

Динамичната промяна на категорията по маса ще се прилага в зависимост от:

 • регистрираната максимална допустима маса на превозното средство (параметър F.2 "Максимална допустима маса на превозното средство" от Свидетелството за регистрация на превозното средство),
 • регистрирания основен брой оси (параметър L от Свидетелството за регистрация на превозното средство) и 
 • актуалния брой оси по време на пътуването.

Конкретната реализация на динамичната промяна на масата ще зависи от категорията по маса на превозното средство:

 • При оценка на таксуваното събитие за превозни средства от категория по маса (3,5 т;7,5 т) ще се прилага ставка на пътните такси от по-високата категория по маса (т.е. <7,5 т;12 т), когато към регистрираното превозно средство е прикачено превозно средство с две или повече оси. 
 • При оценка на таксуваното събитие за превозни средства от категория по маса <7,5 т;12 т) ще се прилага ставка на пътните такси от по-високата категория по маса (т.е.  ≥12 т), когато към регистрираното превозно средство е прикачено превозно средство с една или повече оси.   

Новооткрити платени комуникации

 • D48 Риби (Rybí) - Пршибор  Виход (Příbor Východ) обща дължина 11,53 km
 • D06 Нове Страшеци (Nové Strašecí) - Кришовице (Krušovice) обща дължина  9,8 km

Намаления на пътните такси

Въз основа на актуализация на Постановление на правителството № 240/2014 Сб. от 1. 1. 2021 г. се променят граничните стойности и процентът на намаленията на пътните такси.

Ако общата сума на пътните такси за използване на платена пътна комуникация за превозно средство в електронната система за пътни такси достигне:

 • Пътни такси ≥ 65 000 крони, се предоставя отстъпка в размер на 6%,
 • Пътни такси ≥ 95 000 крони, се предоставя отстъпка в размер на 9%,
 • Пътни такси ≥ 170 000 крони, се предоставя отстъпка в размер на 11%,
 • Пътни такси ≥ 270 000 крони, се предоставя отстъпка в размер на 13%.

Общи условия, валидни от 1. 1. 2021

Във връзка с горните промени, нова версия на Общите условия ще влезе в сила на 1. 1. 2021 г., която е достъпна тук.