Нова категория превозни средства, освободени от пътни такси, е в сила от датата 1.1.2020 г.

27. 01. 2020 |
Новини
|
Author
Myto cz

На 1 януари 2020 г. влезе в сила поправка в Закон № 13/1997 Сб. за пътните комуникации в актуалната му редакция, с която се въвежда нова категория превозни средства, освободени от пътни такси. Съгласно разпоредбите на § 20а, ал. 1 буква о) на посочения закон от заплащане на пътна такса се освобождават (а) превозни средства, използващи като гориво изключително електрическа енергия или водород, и (b) превозни средства, използващи като гориво, електрическа енергия или водород в комбинация с друго гориво, ако стойността на емисиите на CO2 при комбинирано движение не превишава 50 g/km.

Ако сте ползвател на превозно средство, регистрирано в електронната система за събиране на пътни такси и Вашето превозно средство отговаря на горепосочените условия за освобождаване от заплащане на такса, заповядайте на някоя от контактните точки за извършване на (пре)регистрация в режим освободен от заплащане на пътни такси.  При регистрацията е необходимо правото на освобождаване да се докаже чрез свидетелството за регистрация (голям талон) или друг документ, доказващ, че (а) превозното средство използва като гориво изключително електрическа енергия или водород, или (b) превозното средство използва като гориво, електрическа енергия или водород в комбинация с друго гориво, и в същото време стойността на емисиите на CO2 при комбинирано движение не превишава 50 g/km. Контактната точка обработва заявлението за регистрация в режим, освободен от пътни такси и след като бъде одобрено, получавате ново бордови устройство в режим, освободен от плащане на пътни такси.