Rečnik pojmova

Pregled i objašnjenje osnovnih pojmova, koji će se upotrebiti u oblasti naplate elektronske putarine.

Niže navedeni osnovni pojmovi u oblasti naplate elektronske putarine za korišćenje puteva s naplatom imaju isključivo informativni karakter.

u smislu GDPR je svako fizičko lice, čiji Podaci o ličnosti sa obrađuju u vezi s radom Sistema elektronske naplate putarine;

je sistem elektronske naplate putarine prema odredbi čl. 22. st. 2. i odredbe čl. 22a. zakona br. 13/1997. Zb o putevima, prečišćen tekst;

je skup aplikacija za obradu agende Popusta na putarinu, kojim upravlja Operator sistema.

znači karticu (drugo nego je Platna kartica) kojom je moguće da se u Češkoj Republici plati Putarina, Kaucija i u Režimu postpaida i naknada za usluge prema Cenovniku, koju priznaje Operator sistema; spisak vrsta prihvatanih Kartica za gorivo je na raspolaganju na Kontaktnim tačkama, Tačkama za distribuciju, Portalu za korisnike i u Centru za korisnike.

je isprava o vlasniku i korisniku vozila, koja sadrži detaljni tehnički opis vozila . (kod vozila s registracijom Češke Republike se radi o Uverenju o registraciji vozila - deo II.);

znači bankovni račun Operatorak koji je naveden na Portalu za korisnike;

znači Korisnik vozila i/ili Vozač;

znači motorno vozilo za saobraćaj na putevima sa najmanje četiri točka, čija najeveća dozvoljena težina je veća od 3,5 tone;

znači naredbu Ministarstva saobraćaja br. 470/2012. Zb., o korišćenju puteva s naplatom, prečišćen tekst;

znači unos podataka o vozilu, čiji saobraćaj na teritoriji pueteva u Češkoj Republici podleže obavezama u smislu odredbi čl. 20a., čl. 22., čl.22i. i člana 22j. zakona br. 13/1997 Zb., o putevima, prečišćen tekst i odredbi čl 4. do čl. 8. Naredbe u Sistem elektronske putarine;

je skup aplikacija i Usluga preko kojih se koriste Korisničke usluge preko daljinskog pristupa preko interneta i mobilnih aplikacija. Korisnička samoposluga omogućava Korisnicima dobivati opšte informacije i informacije u vezi s evidencijom podataka o putarini za konkretnog Korisnika, da odgovori na pitanja, poticaje, zahteve i reklamaciji, platiti naknade u  vezi s Putarinom, uključujući Kaucije. Personalizovane informacije pruža na obezbeđen način na osnovi autentizacije Korisnika;

je mesto koje odredi Operator sistema za telefonsku i pismenu komunikaciju, gde se pružaju usluge povezane s radom Sistema elektronske putarine; kontaktne informacije se nalauze na Portalu za korisnike.

je skup aplikacija i Usluga Sistema elektronske putarine, preko koje se javnosti pružaju opšte informacije o naplati za korišćenje puteva i prijavljenim Korisnicama usluge Korisničke samoposluge preko daljinskog pristupa preko interneta i mobilnih aplikacija; Portal za korisnike se nalazi na internet sajtu www.mytocz.eu;

znači zakon br. 13/1997. Zb o putevima, prečišćen tekst;

znači zakon br. 284/2009. Zb., o platnom prometu, prečišćen tekst;

znači garantnu ispravu izdatu Bankom na osnovu Bankarske garancije i na određenom formularu koji odredi Operator; ovaj formular je moguće podići na Kontakt tački ili štampati sa Portala za korisnike.

znači dokaz o prepaidu Putarine, dokaz o polaganju povratne Kucije za jedinicu ENP, dokaz o doplatku Putarine, dokaz o vraćanju Kaucije za jedinicu RNP, dokazu o vraćanju Prepaida putarine, koji je izdat Korisniku u momentu realizacije uplate.

znači put, čije korišćenje podleže plaćanju Putarine u skladu s odredbom čl.20. Zakona;

u smislu GDPR znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agenciju, ili drugi subjekt, koji obrađuje Podatke o ličnosti za Administratora, posebno društvo CzechToll s.r.o.

u smislu GDPR znači bilo koju operaciju ili skup operacija s Podacima o ličnosti, ili skupovima Podataka o ličnosti, koji se obavlja pomoću ili bez pomoći automatski postupaka, kao što je njihovo skupljanje, zabeležavanje, raspored, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili izmenu, pretraživanje, uvid, korišćenje, pružanje prenosom, širenje ili bilo koje pružanje, redanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, ili uništenje;