Slovník pojmov

Prehľad a vysvetlenie základných pojmov používaných v oblasti komplexnej služby elektronického výberu mýta

Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

v zmysle GDPR je každá fyzická osoba, ktorej Osobné údaje sú v súvislosti s prevádzkovaním Systému elektronického mýta spracovávané;

je systém elektronického mýta podľa ustanovenia § 22 ods. 2 a ustanovenia § 22a zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení;

je súbor aplikácií pre spracovanie agendy Zľavy na mýte spravovaný Prevádzkovateľom systému;

znamená karta (iná ako Platobná karta), prostredníctvom ktorej je možné platiť v Českej republike Mýto, Zábezpeku a v Režime následného platenia aj poplatky za služby podľa Sadzobníka, ktorá je akceptovaná Prevádzkovateľom systému; zoznam typov akceptovaných palivových kariet je k dispozícii na Kontaktných miestach, Distribučných miestach, na Zákazníckom portáli a v Zákazníckom centre;

je doklad o vlastníkovi a prevádzkovateľovi vozidla, ktorý obsahuje podrobný technický opis vozidla (pri vozidlách registrovaných v Českej republike ide o Osvedčenie o evidencii vozidla - časť II.);

znamená bankový účet Prevádzkovateľa systému uvedený na Zákazníckom portáli;

znamená Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič;

znamená cestné motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony;

znamená vyhlášku Ministerstva dopravy č. 470/2012 Zb. o používaní ciest spoplatnených mýtom, v platnom znení;

znamená vloženie údajov o vozidle, ktorého prevádzka na pozemných komunikáciách v Českej republike podlieha povinnostiam v zmysle ustanovenia § 20a, § 22, § 22i a § 22j zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení a ustanovenia § 4 až § 8 Vyhlášky do Systému elektronického mýta;

znamená súbor zariadení a Služieb, prostredníctvom ktorých sú poskytované Zákaznícke služby, prostriedky diaľkového prístupu prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií. Zákaznícka samoobsluha umožňuje Používateľom získať všeobecné informácie a informácie týkajúce sa evidencia údajov o mýte pre konkrétneho Zákazníka, vybaviť dotazy, podnety, požiadavky a reklamácie, uhradiť platby súvisiace s Mýtom vrátane Zábezpek. Personalizované informácie poskytuje zabezpečeným spôsobom na základe autentifikácie Používateľa;

znamená miesto určené Prevádzkovateľom systému pre telefonickú a písomnú komunikáciu, kde sú poskytované služby spojené s prevádzkou Systému elektronického mýta; kontaktné informácie sú uvedené na Zákazníckom portáli;

znamená súbor zariadení a Služieb Systému elektronického mýta, prostredníctvom ktorých sú verejnosti poskytované všeobecné informácie o spoplatnení  komunikácií, a prihláseným Používateľom tiež služby Zákazníckej samoobsluhy prostredníctvom diaľkového prístupu cez internet a mobilnej aplikácie; Zákaznícky portál je umiestnený na webovom portáli www.mytocz.eu;

znamená zákon č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení;

znamená zákon č. 284/2009 Zb. o platobnom styku v platnom znení;

znamená záručná listina vystavená Bankou na základe Bankovej záruky a na príslušnom formulári určenom Prevádzkovateľom systému; tento formulár si môže Prevádzkovateľ vozidla vyzdvihnúť na Kontaktnom mieste alebo vytlačiť na Zákazníckom portáli;

znamená doklad o predplatení Mýta, doklad o zložení vratnej Zábezpeky za OBU, doklad o doplatení Mýta, doklad o vrátení Zábezpeky za OBU, doklad o vrátení predplateného mýta, ktorý je vystavený Používateľovi v čase uskutočnenia platby;

znamená pozemnú komunikáciu, ktorej použitie podlieha úhrade Mýta v súlade s ustanovením § 20 Zákona;

v zmysle GDPR znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre Prevádzkovateľa, najmä spoločnosť CzechToll s.r.o.

v zmysle GDPR znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovanými alebo postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;