Slovník pojmov

Prehľad a vysvetlenie základných pojmov používaných v oblasti komplexnej služby elektronického výberu mýta

Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „Dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacej faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby;

znamená debetná  alebo kreditná platobná karta akceptovaná  Prevádzkovateľom Systému elektronického mýta ako platobný prostriedok pre úhradu Mýta a zloženie Zábezpeky; zoznam druhov akceptovaných platobných kariet je k dispozícii na Kontaktných miestach, Distribučných miestach, na Zákazníckom portáli a v Zákazníckom centre;

je doklad o vlastníkovi a Prevádzkovateľovi vozidla, ktorý obsahuje základný technický opis vozidla. (pri vozidlách registrovaných v Českej republike ide o Osvedčenie o registrácii vozidla - časť I.);

znamená všetky relevantné všeobecne záväzné právne predpisy, regulujúce predovšetkým Systém elektronického mýta, právne postavenie Prevádzkovateľa systému a Používateľa, ako aj všetky súvisiace podmienky úhrady  Mýta, predovšetkým zákon č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení , zákon č. 361/2000 Zb. o prevádzke na pozemných komunikáciách, v platnom znení, zákon č. 284/2009 Zb. o platobnom styku, v platnom znení, Občiansky zákonník, nariadenie vlády č. 240/2014 Zb., o výške časových poplatkov, sadzbách mýta, zľave na mýte a o postupe pri uplatnení zľavy na mýte v platnom znení, vyhláška Ministerstva dopravy č. 470/2012 Zb. o používaní ciest spoplatnených mýtom v platnom znení, GDPR;

znamená prostriedok elektronickej identifikácie vydaný kvalifikovaným systémom v zmysle Zákona č. 250/2017 Zb. o elektronickej identifikácii.

znamená v zmysle GDPR osobu, ktorej postavenie je upravené v čl. 37 a nasl. GDPR;

znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo štátny či iný sviatok podľa zákona č. 245/2000 Zb. o štátnych sviatkoch, o iných sviatkoch, o významných dňoch a o dňoch pracovného pokoja, v platnom znení;

znamená zálohu na úhradu Mýta predplatenú Používateľom v Režime platenia vopred;

znamená niekoľko prvých číslic z čísla Palivovej karty, ktoré určujú vydavatelia Palivovej karty;

znamená Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR ako Prevádzkovateľ Systému elektronického mýta;

je osoba definovaná v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Zb. o prevádzke na pozemných komunikáciách a o zmenách niektorých zákonov (zákon o cestnej premávke), v platnom znení, a ďalej osoba splnomocnená vlastníkom k prevádzkovanie vozidla pod vlastným menom;

znamená vloženie údajov o Používateľovi do Systému elektronického mýta na Kontaktných miestach alebo prostredníctvom Zákazníckej samoobsluhy. Zaregistrovaním sa Používateľovi sprístupní niekoľko doplňujúcich funkcií Systému elektronického mýta;

znamená režim úhrady Mýta po použití Spoplatnenej pozemnej komunikácie;

znamená režim, v ktorom sú definované vozidlá zákonom č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení oslobodené od úhrady Mýta;

znamená režim, kedy je pred použitím Spoplatnenej pozemnej komunikácie platená záloha na úhradu Mýta;

má význam definovaný v ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Zb. o prevádzke  na pozemných komunikáciách, v platnom znení;

znamená cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom systému v súvislosti s prevádzkou Systému elektronického mýta a je k dispozícii na Zákazníckom portáli a v Zákazníckom centre;

je suma z uloženého Mýta, ktorá je poskytovaná Prevádzkovateľovi vozidla vždy za uplynulý kalendárny rok po splnení všetkých podmienok pre poskytnutie zľavy v súlade s Nariadením vlády vrátane povinnosti zaevidovania vozidla v Systéme zliav na mýte;

sú Prevádzkovateľ systému a Prevádzkovateľ vozidla;

znamená v zmysle GDPR Prevádzkovateľ systému spracovávajúceho Osobné údaje o Dotknutej osobe;