Słownik pojęć

Przegląd i wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłat drogowych

Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

w myśl RODO to każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z użytkowaniem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych;

to system elektronicznych opłat drogowych w myśl przepisu § 22 ustęp 2 i przepisu § 22a ustawy nr 13/1997 Dz. U w sprawie dróg w obowiązującym brzmieniu;

to zespół aplikacji  zpracování agendy Sleva na mýtném, zarządzany przez Administratora systemu;

to karta (inna niż karta płatnicza), za pośrednictwem której można w Republice Czeskiej uiścić opłatę drogową, kaucję także w trybie płatności abonamentowej, a także opłaty za usługi według Taryfikatora, która jest akceptowana przez administratora systemu; spis rodzajów akceptowanych kart paliwowych jest dostępny w punktach kontaktowych, dystrybucyjnych, na portalu dla klientów oraz na infolinii;

to dokument właściciela i użytkownika pojazdu, który zawiera szczegółowy opis techniczny pojazdu (w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Republice Czeskiej chodzi o Dowód rejestracyjny pojazdu – część II);

oznacza konto bankowe administratora systemu na portalu dla klientów;

oznacza użytkownika pojazdu i/lub kierowcę;

oznacza drogowy pojazd silnikowy co najmniej czterokołowy, którego maksymalna dopuszczalna masa wynosi powyżej 3,5 tony;

oznacza rozporządzenie Ministerstwa Transportu nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg objętych opłatą drogową w obowiązującym brzmieniu;

oznacza rejestrację danych dotyczących pojazdu, jego użytkowanie na drogach w Republice Czeskiej podlega obowiązkom w myśl przepisu § 20a, § 22, § 22i oraz § 22j ustawy nr 13/1997 Dz. U. o drogach w obowiązującym brzmieniu oraz przepisu § 4 do § 8 rozporządzenia w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych;

oznacza zestaw urządzeń i usług, za pomocą których są świadczone usługi dla klientów poprzez dostęp zdalny przez internet i aplikacji mobilnych. Samoobsługa umożliwia użytkownikom uzyskanie ogólnych informacji dotyczących ewidencji danych w związku z opłatą drogową dla konkretnego klienta, rozpatrzyć pytania, zgłoszenia, wnioski i reklamacje, uiszczenie płatności związanych z opłatą drogową włącznie z kaucją. Spersonalizowane informacje przekazuje w zabezpieczony sposób na podstawie autentyfikacji użytkownika

oznacza miejsce wyznaczone przez administratora systemu do telefonicznej i pisemnej komunikacji, gdzie są świadczone usługi związane z użytkowaniem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych; informacje kontaktowe są podane na portalu dla klientów;

oznacza zstaw urządzeń i usług elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, za pomocą których na rzecz odbiorców są udostępnione ogólne informacje dotyczące opłat drogowych, a zalogowanym użytkownikom również usługi samoobsługi za pomocą zdalnego dostępu przez internet oraz aplikacje mobilne; portal dla klientów znajduje się na stronie internetowej www.mytocz.eu;

oznacza ustawę nr 13/1997 Dz.U. o drogach w obowiązującym brzmieniu;

oznacza ustawę nr 284/2009 Dz. U. o transakcjach płatniczych w obowiązującym brzmieniu;

oznacza dokument gwarancyjny wystawiony przez bank na podstawie gwarancji bankowej i na ustalonym formularzu wyznaczonym przez administratora systemu; formularz ten użytkownik pojazdu może odebrać w punkcie kontaktowym lub wydrukować z portalu dla klientów;

oznacza dokument o przedpłaceniu opłaty drogowej, dokument potwierdzający złożenie kaucji zwrotnej za OBU , dokument dopłaty opłaty drogowej, dokument o zwrocie kaucji za OBU, dokument o zwrocie przedpłaconej opłaty drogowej, który jest wystawiany użytkownikowi w momencie realizacji płatności;

oznacza drogę, za korzystanie z której jest naliczana opłata  drogowa zgodnie z przepisem § 20 ustawy;

w myśl RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, szczególnie spółkę CzechToll s.r.o.

w myśl RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;