Słownik pojęć

Przegląd i wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłat drogowych

Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

oznacza debetową lub kredytową kartę płatniczą akceptowaną przez administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych jako środek płatniczy w celu uiszczenia opłaty drogowej i złożenia kaucji; spis akceptowanych rodzajów kart płatniczych jest dostępny w punktach kontaktowych, dystrybucyjnych, na portalu klienta i infolinii;

to dokument właściciela i użytkownika pojazdu, który zawiera podstawowy opis techniczny pojazdu. (w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Republice Czeskiej jest to Karta pojazdu – cześć I);

oznacza wszystkie relatywnie powszechne przepisy prawa regulujące przede wszystkim elektroniczny system poboru opłat drogowych, pozycję prawną administratora systemu i użytkownika, jak również wszelkie powiązane warunki uiszczania opłaty drogowej, szczególnie chodzi o ustawę nr 13/1997 Dz. U. o drogach w obowiązującym brzmieniu, ustawę nr 361/2000 Dz. U. w sprawie ruchu drogowego w obowiązującym brzmieniu, ustawę nr 284/2009 Dz. U. w sprawie transakcji płatniczych, kodeks cywilny, rozporządzenie rządu nr 240/2014 Dz. U. w sprawie wysokości opłat czasowych, stawek opłat drogowych, rabatu od opłaty drogowej oraz sposobu postępowania w przypadku zastosowania rabatu od opłaty drogowej w obowiązującym brzmieniu, rozporządzenie Ministerstwa Transportu nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg podlegających opłacie w obowiązującym brzmieniu, RODO;

oznacza środek identyfikacji elektronicznej wydany przez kwalifikowany system w rozumieniu ustawy nr 250/2017 Dz. U. w sprawie identyfikacji elektronicznej.

oznacza w myśl RODO osobę, o której mowa w artykule 37 i kolejnych RODO;

oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą lub świętem państwowym czy innym w myśl ustawy nr 245/2000 Dz.U. w sprawie świąt państwowych, pozostałych świąt, ważnych dniach i dniach ustawowo wolnych od pracy w obowiązującym brzmieniu;

oznacza zaliczkę na opłatę drogową wpłaconą przez użytkownika w trybie przedpłaconym;

oznacza kilka pierwszych cyfr z numeru karty paliwowej, które określają wydawcę karty;

oznacza Dyrekcję Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej jako administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych;

to osoba zdefiniowana w przepisie § 2 litera b) ustawy nr 361/2000 Dz. U w sprawie ruchu drogowego oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (ustawa o ruchu drogowym) w obowiązującym brzmieniu, a następnie osoba uprawniona przez właściciela do użytkowania pojazdu pod własnym nazwiskiem;

oznacza rejestrację danych o użytkowniku w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w punktach kontaktowych lub za pośrednictwem samoobsługi. Poprzez dokonanie rejestracji użytkownik otrzyma dostęp do szeregu dodatkowych funkcji elektronicznego systemu poboru opłat drogowych;

oznacza tryb uiszczania opłaty drogowej po skorzystaniu z drogi podlegającej opłacie;

oznacza tryb, w którym pojazdy zdefiniowane w ustawie nr 13/1997 Dz. U. o drogach w obowiązującym brzmieniu są zwolnione z opłaty drogowej;

oznacza tryb, kiedy przed skorzystaniem z drogi podlegającej opłacie została wpłacona zaliczka na opłatę drogową.

w znaczeniu wskazanym w przepisie § 2 litera d) ustawy nr 361/2000 Dz. U. o ruchu drogowym w obowiązującym brzmieniu;

oznacza cennik usług świadczonych przez administratora systemu w związku z działaniem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych i jest dostępny w portalu klienta oraz na infolinii;

to kwota z zarejestrowanej opłaty drogowej, która jest przyznawana użytkownikowi pojazdu zawsze za poprzedni rok kalendarzowy po spełnieniu wszystkich warunków uzyskania rabatu zgodnie z rozporządzeniem rządu włącznie z obowiązkiem rejestracji pojazdu w systemie rabatu od opłaty drogowej;

to administrator systemu i użytkownik pojazdu;

oznacza w myśl RODO administratora systemu przetwarzającego dane osobowe podmiotu, którego dane dotyczą;