Fogalomértelmezések

A komplex elektronikus útdíj-szolgáltatással összefüggő alapvető fogalmak és értelmezésük

A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: "Érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

alatt az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője által az Útdíj és a Pénzbiztosíték megfizetésekor fizetőeszközként elfogadott betéti vagy hitelkártya értendő; az elfogadott fizetőkártyák jegyzéke a Kapcsolattartó és Értékesítési pontokon, az Ügyfélszolgálati portálon és az Ügyfélközpontban elérhető;

a jármű tulajdonosának és az Üzembentartónak a személyét tanúsító, a jármű alapvető műszaki adatait tartalmazó okmány (a Cseh Köztársaságban regisztrált járművek esetében a Jármű forgalmi engedélyének I. részéről van szó);

alatt mindazokat a releváns jogszabályokat értjük, amelyek elsősorban az Elektronikus útdíjrendszert, a rendszer Üzemeltetőjének és Használójának jogállását, az Útdíj kiegyenlítésével kapcsolatos feltételeket szabályozzák, ezek közé elsősorban az alábbi jogszabályok tartoznak: a közutakról szóló 13/1997. törvény, a közúti közlekedésről szóló 361/2000. törvény, a fizetési forgalomról szóló 284/2009. törvény, a Polgári Törvénykönyv, az időarányos díjak összegéről, az útdíjtarifákról, az útdíjkedvezményekről és a kedvezmények érvényesítésekor követendő eljárásról szóló 240/2014. kormányrendelet, a díjköteles közutak használatáról szóló 470/2012. közlekedési miniszteri rendelet, GDPR;

az elektronikus azonosításról szóló 250/2017. törvény szerinti minősítési rendszer által elektronikus azonosítás céljára kiadott eszköz.

a GDPR értelmében az a személy, amelynek jogállását a GDPR 37. és köv. cikkei szabályozzák;

az állami és egyéb ünnepekről, a jeles napokról és a munkaszüneti napokról szóló 245/2000. törvény értelmében  szombat, vasárnap, állami vagy más ünnepnap kivételével más nap;

alatt a Használó által az Előzetes díjfizetési módban az Útdíjra megfizetett előleg értendő;

alatt az Üzemanyagkártya számkódjának a kibocsátó által meghatározott első számai értendőek;

az Elektronikus útdíjrendszer üzemeltetőjeként a Cseh Köztársaság Autópálya- és Közúti Igazgatósága; 

a közúti közlekedésről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 361/2000. törvény 2.§ b) pontja szerinti személy, továbbá az a személy, akit a jármű birtokosa arra hatalmazott fel, hogy a járművet a saját neve alatt üzemeltesse;

alatt a Használó adatainak az Elektronikus útdíjrendszerbe történő bevitele értendő, ez történhet a Kapcsolattartó ponton vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónában. A regisztrációval a Használó az Elektronikus útdíjrendszer további funkcióihoz fér hozzá;

alatt az Útdíjnak a Díjköteles út használatát követő megfizetése értendő;

olyan úthasználati módot jelent, amelyben a közutakról szóló 13/1997. törvényben meghatározott járművek mentesülnek az Útdíj megfizetése alól;

olyan úthasználati módot jelent, amikor a Díjköteles út használata előtt  Útdíjelőleg kerül megfizetésre;

értelmezését a közúti közlekedésről szóló 361/2000. törvény 2. § d) pontja tartalmazza;

az  Elektronikus útdíjrendszer üzemeltetésével kapcsolatban a Rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatások árát tartalmazó táblázat, hozzáférhető az Ügyfélszolgálati portálon és az Ügyfélközpontban; 

a kiszabott Útdíj bizonyos része, amely a kedvezmény nyújtásához szükséges, Kormányrendeletben rögzített feltételek teljesítése esetén – ideértve a járműnek az Útdíjkedvezmény-rendszerbe történő nyilvántartásba vételét is – a Jármű Üzembentartóját  az előző naptári év után megilleti;

a Rendszerüzemeltető és a Jármű üzembentartója;

a GDPR értelmében az Érintett Személyes adatait kezelő Rendszerüzemeltető;