Fogalomértelmezések

A komplex elektronikus útdíj-szolgáltatással összefüggő alapvető fogalmak és értelmezésük

A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

a Bank által az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője javára kiállított, érvényes és visszavonhatatlan, a kedvezményezett első felszólítására ellenvetés nélkül fizetendő bankgarancia; célja az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetőjének a Jármű Üzembentartójával szemben keletkező, az Utólagos díjfizetési mód alkalmazásakor az Útdíj-tranzakciókból eredő követeléseinek, valamint az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetőjének a Jármű Üzembentartójával szemben keletkező mindazoknak a követeléseinek a biztosítása, amelyek az  "Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás" alapján vagy azzal összefüggésben keletkeznek, ideértve a késedelmi kamatokat, valamint a Bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kiadásokat is;

alatt az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője által a Bankgaranciát nyújtó bank számára előírt feltételeket teljesítő pénzintézet értendő;

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája - CEMT döntése alapján a nemzetközi teherfuvarozásban használatos multilaterális engedély; adott járműnek az Elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálása és az Útdíjkedvezmény érvényesítése céljából a levegő- és zajvédelmi műszaki és biztonsági követelményeket igazoló megfelelőségi tanúsítvány, engedély;

az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője által kijelölt hely, ahol az Elektronikus útdíjrendszer működésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja;

az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője és a Jármű üzembentartója között létrejött megállapodás, mely az Utólagos díjfizetési módban történő díjfizetés előfeltétele;

az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője és a Jármű üzembentartója között létrejött megállapodás, amely a díjköteles utak Díjmentes módban történő használatának az előfeltétele;

a közutakról szóló 13/1997. törvény 22b. §-ában foglaltak értelmében az Európai Elektronikus Útdíjszedési szolgáltatást jelenti;

vagy fedélzeti egység értelmezését a közutakról szóló 13/1997. törvény 22. § (2) bekezdésének, valamint a díjköteles közutak használatáról szóló 470/2012. közlekedési miniszteri rendelet 10. §-ának hatályos rendelkezése tartalmazza; az Elektronikus berendezés részeként értelmezendőek azok a tartozékok, amelyekkel a berendezés a Jármű ún. szivargyújtójára csatlakoztatható;

az Útdíj, a Pénzbiztosíték, a kár vagy a szolgáltatásokért fizetendő, a Díjtáblázat szerinti egyéb díj elszámolását tartalmazó dokumentum.

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) által kiadott 2016/679 számú rendeletet jelenti;

értelmezését a közutakról szóló 13/1997. törvény 22c. § (4) bek. a) pontjának, az (5)–(7) bekezdéseknek, valamint a díjköteles közutak használatáról szóló 470/2012. közlekedési miniszteri rendelet 3. §-ának hatályos rendelkezése tartalmazza;

az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője által kijelölt hely, ahol az Elektronikus útdíjrendszer működésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja;

a járműnek a Díjköteles útszakaszon történő áthaladását rögzítő, egy vagy több útdíjas esemény kombinációjának feldolgozása és kiértékelése alapján létrejött elektronikus adatrekord; az útdíj-tranzakció tartalmazza a tranzakció típusát, az esemény napját és időpontját, az Díjköteles útszakasz és a jármű azonosító adatait, a kirótt útdíj összegét, az díjfizetés módját.

a járműnek a Díjköteles útszakaszon történő áthaladásával keletkező, az Elektronikus útdíjrendszer által rögzített esemény; az Útdíjas esemény rögzítése elektronikus adatrekord formájában történik, mely az Útdíjas eseménnyel kapcsolatos információkat, elsősorban a dátumot és az időpontot, a Díjköteles útszakasz és a jármű azonosító adatait tartalmazza.

értelmezését a közutakról szóló 13/1997. törvény, az időarányos díjak összegéről, az útdíjtarifákról, az útdíjkedvezményekről és a kedvezmények érvényesítésekor követendő eljárásról szóló 240/2014. kormányrendelet, valamint a díjköteles közutak használatáról szóló 470/2012. közlekedési miniszteri rendelet vonatkozó hatályos rendelkezései tartalmazzák;

alatt olyan Útdíjat kell érteni, amelyet szabályszerűen nem térítettek meg;

a Díjköteles útnak a Díjköteles útszakasz kezdetével és a Díjköteles útszakasz végével kijelölt összefüggő része; a Díjköteles útszakasz kezdetét és végét autópályával, elsőrendő főúttal, másodrendű úttal, összekötő úttal, helyi úttal, szervizúttal való kereszteződés vagy közigazgatási határ határozhatja meg;

alatt az időarányos díjak összegéről, az útdíjtarifákról, az útdíjkedvezményekről és a kedvezmények érvényesítésekor követendő eljárásról szóló 240/2014. kormányrendelet hatályos szövege értendő;

olyan Elektronikus berendezés, amelyet a Feltételek 1.6.5 fejezet 4. pontja értelmében az Elektronikus útdíjrendszer Üzemeltetője törölt a nyilvántartásból;

alatt a 87/2012. számú cseh Polgári Törvénykönyv hatályos szövege értendő;