Речник на термините

Преглед и обяснение на основните понятия, които се използват в областта на събирането на електронните пътни такси.

Посочените по-долу основни понятия в областта на електронното таксуване за използване на платените пътни комуникации имат само информативен характер.

по смисъла на GDPR е всяко физическо лице, чиито Лични данни с обработват във връзка с функционирането на Електронната система за събиране на пътни такси;;

е Електронна система за събиране на пътни такси съгласно разпоредбите на § 22 ал. 2 и разпоредбите на § 22а от закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция;

е набор от приложения за извършване на дейностите, свързани с Отстъпките от пътните такси, поддържани от Оператора на  системата;

означава на карта (различна от Банковата карта), чрез която в Чешката република могат да се плащат Пътни такси, Депозит, а в Режим на последващо плащане също и таксите за услуги съгласно Тарифата, одобрена от Оператора на системата; списъкът на одобрените видовете Карти за гориво е на разположение в Контактните точки, Пунктовете за разпространение, Портала за клиенти и Центъра за обслужване на клиенти;

е документ за собственика и Ползвателя на превозното средство, който съдържа подробно техническо описание на превозното средство. (за превозни средства, регистрирани в Чешката Република, това е Свидетелство за регистрация на превозното средство – Част II.);

означава банковата сметка на Оператора на системата, посочен в Портала за клиенти;

означава Ползвател на превозно средство а/или Водач;

означава шосейно моторно превозно средство, най-малко с четири колела, чието най-голямо допустимото тегло превишава 3,5 тона;

означава Наредба на Министерството на транспорта № 470/2012 Сб., за използването на платените пътни комуникации в актуалната ѝ редакция;

означава въвеждане в Електронната система за събиране на пътни такси на данни за превозно средство, чието използване по пътните комуникации в Чешката република подлежи на задълженията по смисъла на разпоредбите на § 20а, § 22, § 22i и § 22j от закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция и разпоредбите на § 4 до 8 от Наредбата;

означава набор от устройства и Услуги, чрез които се предоставят Услуги на Клиентите чрез отдалечен достъп през интернет и мобилни приложения; Порталът за самообслужване позволява на Потребителите да получат както обща информация, така и информация относно отчетените данни за пътните такси за конкретен Клиент, да подават въпроси, предложения, искания и рекламации, да извършват плащания, свързани с Пътните такси, включително Депозит. Персонализираната информация се предоставя по безопасен начин, въз основа на проверка на Потребителя;

означава място, определено от Оператора на система за телефонна и писмена комуникация, където се предоставят услуги, свързани с работата на Електронната система за събиране на пътни такси; контакти са посочени в Портала за клиенти;

означава набор от устройства и Услуги на Електронната система за събиране на пътни такси, посредством които се предоставя публично обща информация за платените пътни комуникации, а на регистрираните Потребители също и услугата Портал за самообслужване, чрез отдалечен достъп през интернет и мобилни приложения; Порталът за клиенти се намира на уеб страницата www.mytocz.eu;

означава закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция;

означава закон № 284/2009 Сб., за платежните взаимоотношенив в актуалната му редакция;

означава гаранционен документ, издаден от Банката въз основа на Банкова гаранция и на специален формуляр, определен от Оператора на системата; Ползвателят на превозното средство може да вземе формуляра от Контактната точка или да си го разпечата от Портала за клиенти;

означава документ за предплащане на Пътни такси, документ за внасяне на възстановим Депозит за OBU, документ за доплащане на Пътни такси, документ за връщане на Депозит за OBU, документ за възстановяване на Предплатени пътни такси, издаден на Потребителя в момента на извършване на плащането;

означава път, използването на който подлежи на таксуване с Пътни такси в съответствие с разпоредбите на § 20 от Закона;

по смисъла на GDPR означава физическо или юридическо лице, орган на държавната власт, агенция или друг субект, който обработва Лични данни за Опертора, най-вече дружество CzechToll s.r.о.

по смисъла на GDPR означава всяка операция или набор от операции с Лични данни или набори от Лични данни, извършвани с помощта или без помощта на автоматизирани процеси, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, настройка или промяна, търсене, разглеждане, използване, предоставяне на достъп чрез предаване, разпространение или всяко предоставяне на достъп, сортиране или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;