Речник на термините

Преглед и обяснение на основните понятия, които се използват в областта на събирането на електронните пътни такси.

Посочените по-долу основни понятия в областта на електронното таксуване за използване на платените пътни комуникации имат само информативен характер.

са всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("Субект на данни"); подлежащо на идентификация физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено и то чрез препращане към определен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за местоположението, мрежов идентификатор или по един или няколко специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психичната, икономическата, културната или социалната идентичност на даденото физическо лице;

означава дебитна или кредитна банкова карта, одобрена от Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси като платежно средство за плащане Пътните такси и внасяне на Депозит; списъкът на одобрените видовете банкови карти е на разположение в Контактните точки, Пунктовете за разпространение, Портала за клиенти и Центъра за обслужване на клиенти;

е документ за собственика и Ползвателя на превозното средство, който съдържа основно техническо описание на превозното средство. (за превозни средства, регистрирани в Чешката Република, това е Свидетелство за регистрация на превозното средство – Част I.);

означава всички приложими общозадължителни правни норми, регламентиращи най-вече Електронната система за събиране на пътни такси, правния статут на Оператора на системата, и на Потребителя, както и всички свързани с тях условия за плащане на Пътните такси и най-вече Закон № 13/1997 Сб. за пътните комуникации в актуалната му редакция, закон № 361/2000 Сб. за движението по пътните комуникации в актуалната му редакция, закон № 284/2009 Сб. за плащанията в актуалната му редакция, Гражданския кодекс, Постановление на правителството № 240/2014 Сб. за размера на почасовите такси, тарифите на пътните такси, отстъпки от пътните такси и процедурата за предоставяне на отстъпка от пътните такси в актуалната му редакция, Наредба на Министерството на транспорта № 470/2012 Сб. за използването на платените пътни комуникации в актуалната му редакция, GDPR;

означава средство за електронна идентификация, издадено от компетентна система по смисъла на Закон № 250/2017 Сб. за електронната идентификация.

означава, по смисъла на GDPR лице, чийто статут е регламентиран в чл. 37 и нататък от GDPR;

означава ден, който не е събота, неделя или национален или друг празник съгласно закон № 245/2000 Сб. за националните празници, другите празници, значимите дни и неработните дни в актуалната му редакция;

означава авансово плащане за Пътни такси, извършено от Потребителя в Режим на предплащане;

означава първите няколко цифри от номера на Картата за зареждане на гориво, които определят емитента на Картата за зареждане на гориво;

означава Дирекция пътища и магистрали на Чешката република в качеството ѝ на Оператор на Електронната система за събиране на пътни такси;

е лице, определено в разпоредбите на § 2 буква b) от закон № 361/2000 Сб. за движението по пътните комуникации и за изменение на някои закони (Закон за движение по пътищата) в актуалната му редакция, както и лице, упълномощено от собственика за ползване на превозното средство от собствено име;

означава въвеждане на данни за Потребителя в Електронната система за събиране на пътни такси в Контактните точки или чрез Портала за самообслужване. След регистрация Потребителят получава достъп до редица допълнителни функции на Електронната система за събиране на пътни такси;

означава режим на плащане на Пътните такси след използване на Платени пътни комуникации;

означава режим, в който превозните средства, определени със закон № 13/1997 Сб. за пътните комуникации в актуалната му редакция, са освободени от плащане на Пътни такси;

означава режим, в който преди използването на Платени пътни комуникации е извършено авансово плащане на Пътните такси;

има значение, определено в разпоредбите на § 2 буква d) от закон № 361/2000 Сб., за движение по пътните комуникации в актуалната му редакция;

означава ценова листа на услугите, предоставяни от Оператора на системата във връзка с функционирането на Електронната система за събиране на пътни такси и е на разположение в Портала за клиенти и Центъра за обслужване на клиенти;

е сума от начислените Пътни такси, която се предоставя на Ползвателя на превозното средство за всяка изминала календарна година, след изпълнение на всички условия за предоставяне на отстъпка в съответствие с Постановлението на правителството, включително и на задължението за регистрация на превозното средство в Системата за отстъпки от пътните такси;

са Операторът на системата и Ползвателят на превозното средство;

означава, по смисъла на GDPR, Оператор на система, обработваща Личните данни на Субекта на данни;